Kanaraman

Ung Kukis Nasi Ja

Wi'ay ni kamu toro  mé'lek ung kura sa masiwo ung kukis sasi ja, un esa kukis wia tana' ne tou Tonsea.


WARUGA

Wia un tana’ Tonsea (Minahasa Amian) na’an pira u néi teda’u lako aki pé pu’na witu jaman megalitikum, du’an u padewengan  um padakuten néra Waruga. Waruga ya’ay um padewengan sé tou minaté. Ta’an sa lumélé’ u serita pu’na déi’ waya né tou sé minaté ideweng witu waruga ya’ay. Um bitu waruga kasi’i na’an u néi keret u minalelaéngan. Nyi’nya timantu sa kura si tou minaté ti’i. Wia un tana’ Tonsea (Kabupaten Minahasa Amian) waruga-waruga ya’ay pinanguru-ngurus néra, padukaded pé’ndon waruga ya’ay déi’ makura wo toro mamoali saksi u sejara pu’na akad kewéit wia sé tou Tonsea.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.